ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
fältchef ledningsfunktion inom ambulanssjukvården som åstadkommer inriktning och samordning av hälso- och sjukvårdens insatser utanför vårdenhet
fältledningsbil
färdtjänst särskilt anordnad transport för person med funktionsnedsättning
förbrukningsartikel vara som fortlöpande förbrukas
förbud Ett förbud är en viljeyttring genom vilken en patient förbjuder utlämnande av en eller flera personuppgifter, uttryckt för en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, i syfte att denna viljeyttring ska dokumenteras i patientens journalhandlingar.
förebyggande behandling åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd
förebyggande insats (inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
Förebyggande vård Förebyggande vård är vård som avser att främja medborgarnas hälsa och välbefinnande samt förebygga sjukdomar och identifiera dem i ett så tidigt skede som möjligt.
- Exempel: I förebyggande vård ingår tjänster som bland annat hälsorådgivning och hälsoundersökningar samt screening.
förebyggande åtgärd (inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
företagshälsovård oberoende medicinsk expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering
förhandsbedömning bedömning av om en utredning skall inledas eller inte
förmyndare person som utövar förmynderskap
förmyndarskap förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person
förmånstyp typ av förmån inom ramen för läkemedelsförmånerna
förnamn persons individuella namn eller dopnamn
förskrivare person behörig att utfärda recept
förskrivarkod av Valvira utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare
förskriven totalmängd den mängd som enligt receptet är avsedd att totalt expedieras över alla iterationer
förskrivning av hjälpmedel åtgärd för att förse en person med hjälpmedel
förskrivning av läkemedel En läkemedelsförskrivning är en läkemedelsordination uttryckt i ett recept.
första hjälpen åtgärder som omedelbart måste vidtas för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner
första kontakt En första kontakt är en närstående som en individuell vårdgivare först ska kontakta då en närstående behöver kontaktas.
förstahandsutrustning sjukvårdsutrustning som bärs individuellt och som innehåller sjukvårdsmaterial anpassat för att kunna utföra prehospital akutsjukvård
förstöra (om prov:) göra odugligt för användning
försäljningssätt (inom läkemedelsstatistiken:) försäljning i öppen vård och försäljning till sluten vård