ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
enteral nutrition näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen
enteral näringstillförsel näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen
eRecept Ett eRecept är ett recept som produceras elektroniskt i ett patientdatasystem och som har lagrats i det riksomfattande receptcentret som drivs av FPA.

ersättningsbara läkemedel läkemedelsprodukt som ersätts
evidens (i vetenskapliga sammanhang:) empiriskt insamlade belägg för eller emot ett antagande
evidensbaserad praktik medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser/åtgärder) till enskilda personer
ex tempore-beredning läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning
expedierat recept recept som någon gång har expedierats
expediering färdigställande och utlämning av förskrivet eller rekvirerat läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit
expedieringsdel (inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut
expedieringsintervall minsta tidsintervall som ska förflyta mellan två expedieringar på samma recept
extempore läkemedel Ett extemporeläkemedel är ett specialtillverkat läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp.
faderskapsutredning utredning som syftar till att fastställa vem som är far till ett barn
familjebesök öppenvårdsbesök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal
familjehemsplacerat barn klient som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem
farligt ämne ämne vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper innebär en fara för människa eller miljö
farmaceut person som är behörig att utöva yrke som farmaceut
fel i läkemedelshantering oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada
flerbäddsrum rum som är avsett för två eller fler personer
flerfunktionsnedsättning se anmärkning
fullkostnad Med fullkostnad avser den faktiska/verkliga kostnaden för sjukvårdsbesöket
fullständig kroppsbesiktning undersökning av kroppens håligheter och själva kroppsytan
fullständig personsanering se anmärkning
funktionshinder begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
funktionsnedsättning nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga