ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
biståndsbeslut slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd
biståndsutredning undersökning som syftar till att göra det möjligt för KST att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av bistånd
bostadsanpassning behovsprövad anpassning av en ordinär bostads fasta funktioner för att bibehålla eller öka självständighet för en person med funktionsnedsättning
brevkontakt Definition saknas, se anmärkningen till <i>distanskontakt</i>.
brukare person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten
brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande
brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål
byte tillåtet se anmärkning
checklista En checklista är information, i form av en lista, som beskriver aktiviteter som ska utföras. En checklista är inte en journalhandling.
coachning stödjande samtal i form av en samtalsserie där den enskilde med stöd, uppmuntran och frågor från coachen själv ska komma fram till vad han eller hon vill förändra i sin livssituation och formulera detta i en plan
dagkirurgi dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning
dagsjukvård öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver
dagverksamhet verksamhet för social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad
dagverksamhet bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden
DDD förmodad genomsnittlig dygnsdos då läkemedel används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation
DDD/1000 invånare och dag antal dygnsdoser fördelat på befolkningen
DDD/TIND antal dygnsdoser fördelat på befolkningen
destruera utföra destruktion
destruktion avsiktlig förstörelse
diagnos En diagnos är information om vilka sjukdomar och andra hälsotillstånd som föreligger. En diagnos ställs av läkare/tandläkare.
diagnoskod statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem
diagnostisera se under anmärkning till diagnoskod
digifysisk vård Digifysisk vård är vård som levereras genom både fysiska och digitala kanaler som kompletterar varandra.
- Exempel: Ett exempel på digifysisk vård kan vara att en patient möter en individuell vårdgivare antingen digitalt (distansbesök digitalt) eller via ett fysiskt möte (besök) beroende på situation och patientens behov.
distanskontakt Ett distanskontakt är ett besök där kontakt mellan en patient och en individuell vårdgivare sker digitalt eller via telefon.
djurläkemedel läkemedel avsett för djur