ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
hjälpmedel för vård och behandling förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning
homeopatiskt läkemedel läkemedel som framställts enligt en homeopatisk tillverkningsmetod
humanläkemedel läkemedel avsett för människor
huvuddiagnos det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut
huvudman myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet
hälsa fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada
hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård är vård i form av vårdaktiviteter som utförs av individuella vårdgivare inom en hälso- och sjukvårdsorganisation.
hälso- och sjukvårdspersonal person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
hälso- och sjukvårdsutbud utbud av hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsverksamhet
hälsocentral vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård
hälsodeklaration En hälsodeklaration är en journalhandling om en patients hälsa (som till exempel patientens eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar) som fylls i av patienten själv eller dess närstående.
hälsofrämjande insats åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
hälsofrämjande åtgärd åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
hälsoproblem Ett hälsoproblem är ett hälsotillstånd som någon uppfattar som otillfredsställande.
hälsopåverkande faktor En hälsopåverkande faktor är en levnadsvana eller livssituation som påverkar patientens hälsa och sjukdom. Med levnadsvana avses vanligen ANDTS, motion, och matvanor.
hälsotillstånd Ett hälsotillstånd är ett tillstånd hos en patient avseende dennas hälsa och som någon uppfattar att det behöver uppmärksammas och/eller övervakas.
hämtplats (inom ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk beredskap:) plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient
hänvisning (i samband med avslag av vårdbegäran eller vid avslut av vårdåtagande:) anvisning till annan vårdenhet eller till egenvård
högkostnadsskydd Då patienten erhållit vård med därtill hörande patientavgifter på sammanlagt motsvarande aktuell nivå för högkostnadsskyddet under ett kalenderår erhåller patienten därpå följande tjänst avgiftsfritt.
höjd beredskap beredskap att stärka försvarsförmåga
ICF se anmärkning
identifikationsuppgift En identifikationsuppgift är en patients administrativa data som kan användas för att identifiera patienten.
ilastningsplats (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats där patient lastas i ambulans för transport till vårdenhet
incidenstal (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som får en läkemedelsprodukt nyinsatt under en definierad tidsperiod
indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd