ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
katastrof särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas
katastrofläge beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner
klient En klient är en person som ansöker om eller erhåller socialvård.
kliniskt beslutsstöd Ett kliniskt beslutsstöd är ett (datorstött) system som baserat på kunskapsstöd aktivt kan ge patientspecifika råd och rekommendationer kring prevention, prognos, diagnostik, behandling och uppföljning för individuell vårdgivare.
kliniskt kunskapsstöd Ett kliniskt kunskapsstöd är en (datorbaserad) kunskapskälla som presenterar kunskap men utan någon direkt koppling till specifik patientinformation. Kunskapen rör ett kliniskt område och innehåller t.ex. vägledning, rekommendationer, termdefinitioner och förslag på indikatorer för individuella vårdgivare och patienter.
kodning operation vid vilken data översätts från en form till en annan
kompensation se anmärkning
komplikation Se anmärkning
konsultation En konsultation är en patientadministrativ aktivitet som innebär att en yrkesutbildad person gör undersökningar, bedömningar och rekommendationer på begäran av en annan yrkesutbildad person
kontaktinformation En kontaktinformation är en patients administrativa data och kan omfatta adress, datum för inflyttning i kommunen, hemkommun, telefonnummer,
faxnummer, e-postadress, yrke, modersmål och kontaktspråk.
kontaktorsak En kontaktorsak är en uppgift om ett hälsotillstånd, ett symtom, ett besvär eller sjukdom som utgör orsaken till att en patient tagit kontakt med vården och som anges av patienten eller dess närstående.
kontraindikation omständighet som utgör skäl för att inte vidta en viss åtgärd
kontrasignering En kontrasignering är en bekräftande aktivitet som görs av en yrkesutbildad person för att bekräfta en signering som en annan individuell vårdgivare gjort.
konvertering till tvångsvård övergång från frivillig vård till tvångsvård
koordinerad vård Koordinerad vård är koordinering av vårdmål, vårdplaner, vårdaktiviteter och resurser så att förbättrade vårdresultat och resursoptimering uppnås.
koordinerad vårdplan En koordinerad vårdplan är en plan som sammanställer alla aktiva vårdplaner för en patient oavsett organisation.
korttidsplats bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt
kostnadsansvarig kommun den kommun som genom lagstiftning eller avtal ska täcka kostnaderna för en viss åtgärd eller insats
kosttillskott Ett kosttillskott är ett annat läkemedel som går under livsmedelslagen och inte är registrerat som läkemedel.
kosttillägg komplement till näringsintag som innehåller tillsatta mikro- och makronäringsämnen
kringutrustning (inom katastrofmedicinsk beredskap:) utrustning utöver förstahandsutrustning och tilläggsutrustning som behövs för prehospital akutsjukvård
krisberedskap beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer
krissamtal kortare gruppgenomgång av upplevelser direkt efter en kritisk händelse
kroppsfunktioner kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner
kroppsstrukturer kroppens anatomiska delar