ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
öppenvårdsbesök vårdkontakt inom öppen vård som innebär fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
överbeläggning händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats
överklagande begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande
överkänslighet ökad känslighet vid kontakt med faktorer i omgivningen som vanligtvis tolereras av en majoritet av människor
överkänslighetsreaktion reaktion som orsakas av en viss överkänslighet
överlämnande av läkemedel det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet
övrig dagsjukvård annan dagsjukvård än dagkirurgi och dagmedicin