ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
provbeställande enhet enhet som är ansvarig för att provtagning beställs
provbeställare fysisk person som beställer provtagning
provförpackning se startförpackning
provgivare fysisk person som lämnar prov
provsamling samling prov som har minst en gemensam egenskap
provtagare fysisk person som utför provtagning
pseudonym identitetsbeteckning som skiljer sig från det som vanligen används för att identifiera ett objekt eller en person och som endast med speciella procedurer som inte är allmänt tillgängliga kan kopplas till den ursprungliga identitetsbeteckningen
psykologisk debriefing systematisk genomgång i grupp eller individuellt av intryck och reaktioner, 1-3 dygn efter en kritisk händelse
psykologisk och psykosocial behandling se anmärkning
psykosocialt omhändertagande psykologiskt, psykiatriskt och socialt stöd som ges till drabbad för att förebygga negativa efterverkningar
recept Ett recept är en handling som innehåller information om en eller flera läkemedelsförskrivningar.
recept på generisk nivå (för läkemedel:) recept som specificerar aktiv substans, styrka och läkemedelsform
receptbelagt läkemedel Läkemedel som efter beslut av Fimea endast får lämnas ut från apotek mot recept eller rekvisition.
receptblankett blankett fastställd av Fimea för förskrivning
receptpost se under anmärkning till expedieringsdel
recipe se under anmärkning till expedieringsdel
reciperad se under anmärkning till expedieringsdel
rehabilitering insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet
rehabiliteringsplan vård- och omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den enskilde
rekvisition beställning (av något) från större förråd e.d.
remiss är en vårdbegäran och innefattar önskemål om att erhålla hjälp med undersökning, bedömning, utförande av åtgärd eller ett önskemål om överföring av vårdansvar.
risk möjlighet att en negativ händelse ska inträffa
riskanalys systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang
riskhantering det att rapportera, analysera och dokumentera risker, vidta adekvata åtgärder samt sammanställa och återföra resultaten
riskområde område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske