ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
tillfälligt personnummer tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer saknas eller är okänt
tillsynsmyndighet (inom miljö- och hälsoskydd:) den kommunala nämnd som utövar den operativa tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen
tilläggsutrustning (inom katastrofmedicinsk beredskap:) sjukvårdsutrustning som utgör förstärkning och komplement till förstahandsutrustningen
tjänsteman i beredskap ständigt bemannad funktion som ansvarar för att initialt hantera information om misstänkt särskild händelse
transplantation ingrepp för att ta tillvara organ eller annat biologiskt material från levande eller avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan människa
triage Triage är en bedömning då en individuell vårdgivare bedömer en patients medicinska allvarlighetsgrad utifrån anamnes, symtom och ibland även vitalparametrar. Bedömningen resulterar i en gradering som prioriteringsunderlag.
trygghetslarm larmanordning varmed hjälp kan påkallas av någon i nödsituation
undernäring näringsrubbning i form av brist på näringsämnen
Uppmärksamhetsuppgift Uppmärksamhetsuppgift är en journalanteckning som beskriver faktorer som ifall de inte beaktas kan orsaka en särskild risk för patientens eller personalens hälsa. Uppgiften används för att göra den individuella vårdgivaren uppmärksam på att vården eventuellt måste planeras eller genomföras på ett sätt som avviker från det normala.
I kanta heter det riskuppgift.
uppsamlingsplats för döda (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit avlidna förs för identifiering och registrering efter att ha dödförklarats av läkare
uppsamlingsplats för gods (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för uppsamling och omhändertagande av gods
uppsamlingsplats för kontaminerade (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde där kontaminerade personer samlas i väntan på personsanering
uppsamlingsplats för oskadade (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för omhändertagande och registrering av drabbade som är kroppsligt oskadade
uppsamlingsplats för skadade (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit skadade förs för prioritering, behandling och registrering före avtransport
utan beslutsförmåga som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut
utbytbart läkemedel se under anmärkning till generiskt läkemedel
utgånget recept recept vars sista giltighetsdag passerats
utredningsplan (inom socialtjänsten:) plan som beskriver aktiviteter för att inhämta och analysera information som behövs för att bedöma den enskildes behov av insatser
utskrivning från specialsjukvård händelse när ett vårdtillfälle avslutas
utskrivningsklar patient patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva specialsjukvård
utskrivningsmeddelande skriftligt meddelande om att en patient planeras att skrivas ut från specialsjukvård
utsättning (av läkemedel:) avslutande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
uttömt recept recept där den förskrivna totalmängden har expedierats
varurad se under anmärkning till expedieringsdel
verksam substans (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge terapeutisk effekt eller möjlighet att ställa diagnos