ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
sjuktransport se under anmärkning till sjuktransportorganisation
sjukvårdsgrupp grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta inom skadeområde
sjukvårdsinsats se anmärkning
skada på patient lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som drabbar en patient
skadehändelse händelse som orsakar skada på människor, miljö eller egendom
skadekort journalhandling som används av hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete inom skadeområde
skadeområde område i anslutning till skadeplats inom vilket hälso- och sjukvårds-, polis- och räddningsinsatser leds och organiseras vid en skadehändelse
skadepanorama samlad bild över konsekvenserna efter en skadehändelse
skadeplats plats där skadehändelse har inträffat
skalskydd (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd i form av en avdelnings fysiska gränser
skyddat boende (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser
smittsam sjukdom sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa
smittskydd verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor
smittskyddsläkare läkare med epidemiologiskt ansvar för smittskyddet inom ett geografiskt område
smittspårning åtgärder behandlande läkare, smittskyddsläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens har att vidta för att kunna utreda varifrån smitta kommit och till vilka den kan ha överförts
smittspårningspliktig sjukdom se under anmärkning till smittsam sjukdom
socialvård Socialvård är kommunal socialservice och stödtjänster som ingår i den samt andra åtgärder genom vilka individuell vårdgivare deltar i arbetet med klienter.
solidarisk läkemedelsfinansiering system för att fördela läkemedelskostnaden för geografiskt snedfördelade sjukdomar
sondnäring näringslösning som ges vid enteral näringstillförsel
specialkost kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd
specialsjukvård hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård
sprit etanol som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål
spärrmarkering Sekretessmarkering, förbud mot att lämna ut personuppgifter.
stab grupp tillsatt utifrån kompetenser som krävs för att lösa en viss uppgift och som utgör ledningsstöd åt chef
stabschef person som leder en stabs arbete