ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
vårdrelaterat smittbärarskap symtomfritt bärarskap av smittämne, vilket överförts antingen till person som erhåller vård och omsorg i samband med åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad utförd av personal inom vård och omsorg, eller till personal under yrkesutövning inom vård och omsorg
vårdskada skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården
vårdteam Ett vårdteam består av flera individuella vårdgivare som ska tillhandahålla samordnad vård utifrån patientens vårdbehov.
vårdtid tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum
vårdtillfälle vårdkontakt i specialsjukvård
är ett tillfälle då en individuell vårdgivare utför aktiviteter för en patient
vägledning (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av information, kunskap och motivation som syftar till att ge den enskilde underlag för beslut i en valsituation och som ges vid enstaka tillfällen
välfärdsteknik digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning
välfärdsteknologi kunskapen om välfärdsteknik
väntande patient patient som är registrerad för vårdkontakt
väntelista förteckning över väntande patienter
väntetid till behandling se anmärkning
väntetid till första vårdkontakt se anmärkning
växtbaserat läkemedel se anmärkning
yrkeskategori se anmärkning
yrkesutbildad person är en person med yrkesutbildning som tillhandahåller hälso- och sjukvård. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är alla legitimerade yrkesutbildade personer samt personer med skyddad yrkesbeteckning som beviljats tillstånd.
ytlig kroppsbesiktning granskning av de delar av den nakna kroppen som är synliga samt armhålor, hår och fotsulor
yttre säkerhet (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) en avdelnings skalskydd och perimeterskydd
ålder se anmärkning
återbesök öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande
återrapportering meddelande från apotek till förskrivaren som anger vad som faktiskt expedierats
åtgärd En åtgärd är en vårdaktivitet som har en kod i klassifikationen för Åtgärd
åtgärdsbehov behov av åtgärd som avser att minska eller eliminera ohälsa
äldreboende boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd
ändringsorsak se anmärkningen till ordinationsorsak
öppenvård hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar