ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
perkutan endoskopisk gastrostomi öppning mellan magsäck och bukvägg som anlagts med hjälp av endoskop
permission överenskommelse mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal om att patienten lämnar vårdenheten för viss tid under vårdtillfället
person-id identitetsbeteckning för fysisk person
personbeteckning En personbeteckning är en kod som identifierar en person.
personlig assistent personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov
personlig skyddsutrustning skyddsutrustning som är avsedd att användas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker
personsanering sanering av person
personskadehändelse skadehändelse där personskador uppstår
personuppgifter
placeringskommun den kommun som beslutat om en viss persons vistelse i annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende, särskilt boende för äldre eller boende med särskild service
plan sammanställning av genomförd planering
planerat vårdtillfälle vårdtillfälle för vilket tid har avtalats
planerat öppenvårdsbesök öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats
planering verksamhet som förbereder framtida aktiviteter för att bestämda mål ska uppnås
poliklinisk operation mindre omfattande kirurgisk åtgärd där patienten inte har behov av postoperativ övervakning
prehospital akutsjukvård omedelbara medicinska insatser som utförs utanför vårdenhet av hälso- och sjukvårdspersonal
prevalenstal (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som behandlas med en viss läkemedelsprodukt vid ett givet tillfälle
primärprevention förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
primärvård hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper
prio 1 (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta livshotande symtom
prio 2 (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta men inte livshotande symtom
prio 3 (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd
prioritetsmarkering markering som anger prioritet för omhändertagande av drabbad vid personskadehändelse i ett skadeområde
process serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat
profylax se under anmärkning till primärprevention