ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
stabsläge beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen
standardiserad vårdprocess vårdprocess som är förutbestämd avseende hälso- och sjukvård för en grupp eller kategori av patienter med ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd
startförpackning minsta förpackningsstorlek av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel
sterilisering (avseende fortplantning:) ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan
stor olycka särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav
styrka (i läkemedel:) halt av en aktiv substans
styrkebenämning (inom läkemedelshantering:) uppgift om styrka
styrkebeteckning (inom läkemedelshantering:) uppgift om styrka
ställa diagnos se under anmärkning till diagnoskod
stödboende (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling
stödfamilj familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående
stödjande samtal se anmärkning
synkronisering process för att åstadkomma samtidigt agerande
synonym se under anmärkning till generiskt läkemedel
synonymt läkemedel se under anmärkning till generiskt läkemedel
säkerhet (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd för patienter, personal och samhället i övrigt i samband med psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning
säkerhetsanpassning åtgärder som vidtas för att åstadkomma säkerhet
säkerhetshandling handling som innehåller teknisk beskrivning av säkerheten
särskild händelse händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt
särskilt läkemedel se anmärkning
telefonkontakt Definition saknas, se anmärkningen till <i>distanskontakt</i>.
telefonrecept recept som rings in av förskrivare till apotek
telemedicin hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
terminalvård palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet
tillbud händelse som hade kunnat medföra något oönskat