ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
verksamhetschef se anmärkning
verkställighet vidtagande av åtgärder efter beslut i ett ärende
verkställighetsbeslut beslut om hur och/eller var ett slutligt beslut ska verkställas
veterinärmedicinskt läkemedel läkemedel avsett för djur
vidbehovsordination ordination som avser läkemedelsbehandling där patienten själv får bedöma behovet och doseringen, inom givna ramar, beroende på omständigheterna
viljeyttring En viljeyttring är en aktivitet (ett yttrande) då en patient ger uttryck för sin vilja.
vistelsekommun kommun som en viss person tillfälligt vistas i när hjälpbehov inträder
vård och omsorg åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar
vård- och omsorgsplan vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering
vård- och omsorgsplan dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg
vård- och omsorgsplanering utformande av vård- och omsorgsplan
vårdbehov Ett vårdbehov är information där en individuell vårdgivare beskriver eventuella nuvarande eller framtida problem som avser en patients hälsotillstånd och som kan påverkas med hjälp av vårdaktiviteter
vårdenhet organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård
vårdintensitetsmätning Vårdintensitetsmätning definieras som en mätning av patientens individuella vårdbehov samt de vårdaktiviteter som personalen utfört för att tillfredsställa och tillgodose dessa vårdbehov under en bestämd tidsperiod. Dessa mätningar uttrycks i matematiska termer (nyckeltal).
vårdkontakt kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs
vårdkontakt i öppen vård Definition saknas, se anmärkningen.
vårdnad juridisk rätt och skyldighet att sörja för barnets person och att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt att företräda barnet i sådana angelägenheter
vårdnadshavare förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn
vårdnadsutredning utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam vårdnad om barn
vårdplan En vårdplan är en plan över vårdaktiviteter i syfte att främja ett önskvärt resultat för en patient.
vårdplanering En vårdplanering är en patientadministrativ aktivitet som resulterar i en vårdplan.
vårdplats ligg- eller sittplats på vårdenhet som kan användas för vård och behandling
vårdprocess En vårdprocess är en patientprocess som styrs av en vårdplan
vårdprogram Vårdprogram är en standardiserad metod för handläggning av ett visst hälsoproblem eller en viss situation.
vårdrelaterad infektion infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning