ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
abort Abort är avbrytande av graviditet
Man skiljer mellan kirurgisk abort och medicinsk abort. Vid kirurgisk abort avbryts graviditeten genom instrumentell utrymning av livmodern. Vid medicinsk abort avbryts graviditeten genom läkemedelsbehandling. Medicinsk abort kan även benämnas farmakologisk abort.
ADL se anmärkning
administrering av läkemedel En läkemedelsadministration är en vårdaktivitet då en eller flera iordningställda läkemedelsdoser tillförs eller överlämnas till en patient.
- Exempel: Exempel på läkemedelsadministration är att ge patienten läkemedel i kopp eller via infusion
administreringsintervall tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt
administreringstillfälle tillfälle för läkemedelsadministrering
aktiv substans (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge terapeutisk effekt eller möjlighet att ställa diagnos
aktivitet En aktivitet är någonting som någon utför i syfte att uppnå ett uppsatt mål.
aktivitetstyp En aktivitetstyp är en typ av aktivitet.
aktör En aktör är en entitet som kan utföra aktiviteter.
- Exempel: organisation, organisatorisk enhet, person.
aktör i roll En aktör i roll är en aktör som innehar och uppträder i en aktörsroll.
aktörsroll En aktörsroll är en roll som kan innehas av en aktör.
akut vårdtillfälle vårdtillfälle när patients tillstånd kräver omedelbart omhändertagande
akut öppenvårdsbesök öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning
akutvård akutvård är den medicinska specialitet som innefattar akuta, oplanerade patienter med sjukdomar eller skador som kräver omedelbar vårdinsats
alarmcentral plats där larm tas emot och vidarebefordras till berörda instanser
alarmoperatör person på larmcentral som tar emot larm, bedömer och prioriterar behov av hjälpinsatser eller vidarebefordrar larm till berörda instanser
allmänfarlig sjukdom smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade
allmäntjänstgöring för läkare praktisk tjänstgöring efter läkarexamen för att kunna bli legitimerad läkare
allvarlig händelse händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt
ambulans transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade
ambulanssjukvård hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans
anamnes En anamnes är en journalhandling som innehåller patientdata för en patients föregående tillstånd. Den är en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård, som inhämtas av läkare eller annan vårdprofessionell via mer eller mindre öppna frågor till patienten eller närstående som har kännedom om patienten, och/eller från tidigare journalhandlingar.
anhörig person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna
anhörigsamtal möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med
anmälan meddelande i vilket någon eller något anmäls