ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
bedömning av status En bedömning av status är en bedömning då en patients tillstånd bedöms av en individuell vårdgivare.
bedömning av vårdbehov En bedömning av vårdbehov är en bedömning då en patients vårdbehov bedöms av en individuell vårdgivare.
behandling se anmärkning
behandlingsplan se under anmärkning till vårdplan
behandlingstid (på recept:) tidsperiod under vilken en förskriven läkemedelsprodukt ska användas per expediering
behandlingsändamål (om läkemedel:) ändamål med behandlingen
behörighet En behörighet är en rättighet att utföra systemfunktioner gällande hälsodata/vårdinformation i ett vårdinformationssystem.
- Exempel: Ett exempel på en behörighet är en rättighet att signera en läkemedelsordination på en viss vårdavdelning.
beredning (av prov:) behandling som förbereder för användning
beredningsform form som läkemedel förekommer i
beredskap tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling
beredskapsläge se anmärkning
berikning (inom nutrition:) tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel till mat eller dryck för att öka innehållet av näringsämnen
beroende se anmärkning till <i>missbruk</i>
beslut avgörande i viss fråga
beslut om intagning för vård Beslut om intagning för vård är ett beslut att ta in en patient för vård oberoende av dennes vilja.
beslutsmening del av ett slutligt beslut som tydligt anger vad som har beslutats
beslutsmotivering del av ett slutligt beslut som tydligt anger de skäl som ligger till grund för beslutet
beslutsoförmögen som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut
beslutsunderlag
besöksorsak En besöksorsak är en uppgift om ett hälsotillstånd, ett symtom, ett besvär eller sjukdom som utgör orsaken till att en patient tagit kontakt med vården och som angivits av en yrkesutbildad person, dock ej läkare och tandläkare.
betalningsförbindelse En betalningsförbindelse är en handling som utfärdas till en serviceproducent där ÅHS ber om en tjänst eller produkt och åtar sig att betala hela kostnaden eller en del av den. En betalningsförbindelse kan även vara riktad till ÅHS där avsändaren åtar sig att betala hela kostnaden eller del av den.
bidiagnos annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt
biobank samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material
biobanksansvarig fysisk person som utsetts av biobankshuvudman att ansvara för en biobank och för den organisatoriska enhet som förvaltar den
biobankscentrum organisatorisk enhet som är ansvarig för samordning och övergripande kontroll av biobankshanteringen på landstings- eller regionnivå