Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
biobank
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • biobank
Definition
samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material
Källa till definition
Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Anmärkning

Förvaring kan i sig vara ett ändamål. Andra ändamål regleras av olika regelverk. Biobankslagen reglerar hanteringen av biologiskt material som härrör från hälso- och sjukvården. Lagens definition av biobank är därför i nuläget formulerad så att den bara gäller de biobanker som omfattas av lagen.
Jfr samtycke.

Biobanker kan bestå av provsamlingar, men även av annat biologiskt material, t.ex. blod avsett för transfusion eller material avsett för donation.

En biobank inom hälso- och sjukvården förvaltas av en organisatorisk enhet, som benämns på olika sätt hos olika huvudmän. Den organisatoriska enheten återfinns också på olika organisatorisk nivå hos olika huvudmän (direkt under huvudmannen, på annan nivå i linjeorganisationen, som en stabsfunktion etc.). Jfr biobanksansvarig.

I dagligt tal används också ofta benämningen biobank även då den organisatoriska enheten avses, vilket bör göras med viss försiktighet om man vill vara tydlig. Jfr dock inrätta biobank och lägga ner biobank.

Ämnesområde
Biobanker
Beslutad
Beslutad 2009