ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
donationsviljeyttring En donationsviljeyttring är en viljeyttring som avser en patients vilja att donera sina organ eller vävnader, uttryckt för en läkare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, i syfte att viljeyttringen ska dokumenteras i patientens journalhandlingar.
dos (inom läkemedelshantering:) mängd av ett visst läkemedel med en given styrka, som ska administreras
dosdispensering (inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter för varje administreringstillfälle till enskild person
dosenhet enhet för dos
dosering (av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet
doseringsanvisning (för läkemedelsprodukt:) beskrivning av dosering, användning och ändamål riktad till patient
doseringsenhet enhet för dos
doseringsintervall tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt
doseringstillfälle tillfälle för läkemedelsadministrering
dosexpediering läkemedelsexpediering som inkluderar dosdispensering
dosrecept se anmärkning
drabbad person som varit utsatt för traumatisk upplevelse
döende det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom visar att döden är nära
döendefas det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom visar att döden är nära
efterlevandesamtal samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet
efternamn namn som anger släkt- eller familjetillhörighet
egengenererad patientdata Egengenererad patientdata är patientdata som patienten eller en närstående genererat.
- Exempel: Egengenererad patientdata kan vara resultatet av egenmätningar men också bygga på till exempel hälsodeklaration eller "mående dagbok".
egenmätning En egenmätning är en aktivitet som genomförs av en patient eller av närstående till patienten och som genererar egengenererad patientdata.
egenvård Egenvård är vård när en patient utför hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av en närstående eller en personlig assistent.
ej akut vårdtillfälle vårdtillfälle när patients tillstånd inte kräver omedelbart omhändertagande
ej akut öppenvårdsbesök öppenvårdsbesök där patients tillstånd inte kräver omedelbar bedömning
en icke medicinskt yrkesutbildad person En icke medicinskt yrkesutbildad person är en individuell vårdgivare som har tillräcklig erfarenhet och yrkesskicklighet så att personen kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning.
engångsrecept recept som är avsett att expedieras endast en gång
enhet fastlagt jämförelsevärde av en storhet
enskilt öppenvårdsbesök öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal