ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
anmälningsplikt skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något
anmälningspliktig sjukdom se under anmärkning till smittsam sjukdom
anmälningsskyldighet skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något
ansvarig kommun den kommun som enligt lag är ansvarig för att ge stöd och hjälp till en viss person
apotek enhet för detaljhandel med läkemedel, som har farmaceutisk bemanning
apoteksserviceställe utlämningsställe, under apoteks tillsyn, för färdigställda läkemedelsvaror men utan krav på farmaceutisk bemanning
arbetsroll En arbetsroll är en personroll som en person är anställd som.
- Exempel: läkare, sjukskötare, fysioterapeut, närvårdare.
artificiell nutrition näringstillförsel på konstgjord väg
artificiell näringstillförsel näringstillförsel på konstgjord väg
ATC-kod klassifikationskod för gruppering av läkemedel i fem nivåer
autentisering kontroll av uppgiven identitet
avdelningsvård Avdelningsvård används vid behov om det krävs vård dygnet runt för att säkerställa den patientens vård och trygghet eller om undersökningar inte kan genomföras inom öppenvården.
avidentifiering (av prov eller personuppgift:) avlägsnande av koppling mellan prov eller personuppgift och provgivare
avlösarservice i hemmet se under anmärkning till avlösning
avlösning (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om berörd individ eller stöd och service till berörd individ
avskrivningsbeslut slutligt beslut om att avsluta handläggningen av ett ärende utan att det prövats i sak
avslag slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan
avslagsbeslut slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan
avslå remiss Avslå remiss är en remissaktivitet då en remissmottagare meddelar remittenten om att den inte kommer att åta sig att utföra den i remissen specificerade tjänsten.
avvikelse händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat
avvikelsehantering det att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten
avvisningsbeslut slutligt beslut om att, av formella skäl, inte ta upp ett ärende till prövning i sak
barnskyddsanmälan Anmälan till kommunernas socialtjänst (KST) om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd
basuppgifter om patienten Basuppgifter om patienten är administrativa patientdata som består av identifikationsuppgifter om och kontaktinformation till patienten.
bedömning En bedömning är en vårdaktivitet i vilken en individuell vårdgivare gör en analys som syftar till att ta fram ett välgrundat påstående eller en välgrundad rekommendation av relevans för patientens fortsatta vård.