Termen kommer ifrån
Socialstyrelsen
Term
avvikelsehantering
Termstatus
Rekommenderad
Synonymer
  • avvikelsehantering
Definition
det att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten
Anmärkning

För mer information se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ämnesområde
Allmänna begrepp
Beslutad
Senast beslutad 2017