ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
generellt direktiv om läkemedelsbehandling Ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling är ett delegeringsbeslut om läkemedelsbehandling utfärdat av läkare eller tandläkare som innebär att yrkesutbildad person får administrera läkemedel till viss patient på viss vårdavdelning utan ytterligare ordination enligt gemensamma överenskomna kriterier.
- Exempel: På akuten kan en sjukskötare ge morfin intravenöst utan ytterligare ordination när en patient kommer in med smärta vid hjärtinfarkt.
generikum läkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga
generisk förskrivning En generisk förskrivning är en läkemedelsförskrivning då en läkare eller tandläkare skriver det generiska namnet (den aktiva substansen, även kallat verksamt ämne) direkt på receptet istället för ett varumärke från ett specifikt läkemedelsbolag.
generiskt läkemedel läkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga
genomförande
gruppbesök öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal
gruppboende se under anmärkning till gruppbostad och särskilt boende för äldre
gruppbostad (inom socialtjänsten:) bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
habilitering insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet
habiliteringsplan vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde
habitualtillstånd Ett habitualtillstånd är det hälsotillstånd i vilket en person vanligen befinner sig.
- Exempel: "Patienten har efter insatt medicinering återgått till sitt habitualtillstånd"
handikapp nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
handikapp begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
handling En handling är en framställning i skrift eller bild eller en på elektronisk väg eller på annat sätt åstadkommen framställning som kan läsas, avlyssnas eller annars uppfattas med tekniska hjälpmedel.
handläggning (inom socialtjänst:) förfarande som börjar med att ett ärende öppnas och efter utredning avslutas med ett beslut
handläggningsbeslut beslut under handläggningen av ett ärende som kan påverka ärendets utgång men som inte avgör det slutligt
helikopterlandningsplats plats där det är möjligt för helikopter att landa och starta
hembesök Ett hembesök är ett besök då en individuell vårdgivare besöker en patient där patienten befinner sig.
hemkommun där personen bor stadigvarande
hemsjukvård hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden
hemsjukvårdsbesök vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal
hemtjänst bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande
hemvård vård och omsorg när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande
hjälpmedel hjälpmedel för det dagliga livet eller hjälpmedel för vård och behandling
hjälpmedel för det dagliga livet individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning