ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
kunskaps- och beslutsstöd Ett kunskaps- och beslutsstöd är antingen ett kunskapsstöd eller ett beslutsstöd eller en kombination av båda.
kvalifikation se anmärkning
körkort dokument som ger behörighet att framföra vissa motordrivna fordon
laglig företrädare En person som har juridisk rätt att föra sin patients talan.
ledning aktivitet som syftar till att definiera en verksamhets uppgift och se till att tillgängliga resurser samordnas och nyttjas på bästa sätt för att denna uppgift ska kunna lösas
ledningsplats plats varifrån ledning utövas
ledsagare se under anmärkning till <i>ledsagning</i>
ledsagarservice se under anmärkning till ledsagning
ledsagning (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning
legitimerad yrkesutbildad person En legitimerad yrkesutbildad person är en yrkesutbildad person som med stöd av lagen beviljas rätt att utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården.
levnadsförhållanden den miljö i vilken människor lever och verkar
levnadsvana specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka
livräddande personsanering omedelbar personsanering i syfte att rädda liv
livshotande tillstånd tillstånd som på grund av sjukdom eller skada innebär fara för en människas liv
livsmedelsanvisning handling, utfärdad av förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel
livsstil specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka
livstestamente Ett livstestamente är en journalhandling som dokumenterar en patients vårdviljeyttring.
livsuppehållande behandling behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv
livsvillkor förutsättningar för människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll
läkemedel Ett läkemedel är ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk diagnostisera, bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymtom hos människor eller djur.
läkemedel med specialtillstånd Preparat utfärdat med specialtillstånd av Fimea.
Ett läkemedel med specialtillstånd är ett läkemedel som inte har försäljningstillstånd i Finland och inte finns i Läkemedelsdatabasen.
läkemedelsadministrering tillförsel av läkemedel till kroppen
läkemedelsartikel artikel bestående av en läkemedelsprodukt och dess förpackning
läkemedelsbehandling En läkemedelsbehandling är en process i vilken läkemedel förskrivs, ordineras, administreras, distribueras och/ eller kontrolleras för en enskild
patient.
läkemedelsbiverkning ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel