ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
läkemedelsexpediering se under anmärkning till expedieringsdel
läkemedelsform form som läkemedel förekommer i
läkemedelsförråd utrymme för förvaring av läkemedel
läkemedelshantering ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, överlämnande och administrering av läkemedel
läkemedelshanteringsfel oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada
läkemedelslista En läkemedelslista är uppgifter om en patients ordinerade och förskrivna läkemedel och deras doseringar, såväl tidigare som aktuella och framtida.
läkemedelsordination En läkemedelsordination är en vårdaktivitet då en yrkesutbildad person beslutar om att ett läkemedel ska administreras.
läkemedelsordination vid behov En läkemedelsordination vid behov är en läkemedelsordination enligt vilken det ordinerade läkemedlet ska administreras vid behov. Om behov föreligger avgörs av antingen en yrkesutbildad person eller av patienten beroende på ordinationen.
läkemedelsprodukt En läkemedelsprodukt är ett registrerat läkemedel som har ett handelsnamn, försäljningstillstånd och finns i Läkemedelsdatabasen.
läkemedelsrelaterat problem händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås
läkemedelsvara artikel bestående av en läkemedelsprodukt och dess förpackning
makulerat recept recept som av förskrivare har stoppats för expediering
malnutrition obalans av näringsämnen som orsakar sjukdom eller försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp
manuell behandling se anmärkning
medicinsk nutritionsbehandling nutritionsbehandling där patienten får kosttillägg, sondnäring eller intravenös näringslösning
medicinsk prioritering företräde till hälso- och sjukvård grundat på en bedömning gjord av hälso- och sjukvårdspersonal
medicinsk rehabilitering Medicinsk rehabilitering syftar till att förbättra och upprätthålla patientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.
medicinskt ansvarig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som prioriterar och beslutar om medicinska åtgärder
medicinteknisk produkt En medicinteknisk produkt är en produkt som är CE-märkt och avsedd att användas för medicinska ändamål.
minutdokumentation Minutdokumentation är en journalanteckning om vitalparametrar, lägesändringar, blodförluster, läkemedelsbehandling med mera som kan uppdateras varje minut.
missbruk se anmärkning
mottagningsbesök öppenvårdsbesök på vårdenhet
multiprofessionellt team (inom vård och omsorg:) grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde
mål Ett mål är ett önskat resultat av en aktivitet eller plan av aktiviteter.
mängd att expediera den mängd av en läkemedelsprodukt som enligt ett recept är avsedd att utlämnas per läkemedelsexpediering