ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
indikering (vid skadehändelse med farligt ämne:) påvisande av farligt ämne
individanpassad vårdprocess vårdprocess som är anpassad för en enskild patient
individuellt inriktad insats (inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning
information och undervisning se anmärkning
informationssystem Ett informationssystem är ett system med IT-stöd som samlar in, lagrar, bearbetar, och distribuerar information, och därigenom stödjer kommunikation om arbete inom och mellan organisationer.
informationssäkerhetspolicy policy som anger mål och inriktning för samt styr en organisations informationssäkerhetsarbete
inleveransstatistik statistik över apotekets totala inköp av läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna
inre säkerhet (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) säkerhet inom en avdelning
insats aktivitet som är inriktad på visst resultat
insemination införande av sperma i en kvinna på konstlad väg
inskrivning av patient En inskrivning av patient är en patientadministrativ aktivitet som resulterar i att en vårdperiod skapas och påbörjas.
institutet för hälsa och välfärd (THL) THL är en självständig sakkunnig inrättning inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. THL undersöker och följer upp befolkningens välfärd och hälsa samt utvecklar åtgärder för att främja dem.
insättning (av läkemedel:) påbörjande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
internationell klassifikation ICD Internationella klassifikationen, ICD, av sjukdomar och relaterade hälsoproblem är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser.
intressebevakare En person som förvaltar patientens ekonomi.
Intyg Ett intyg är en journalhandling som dokumenterar en yrkesutbildad persons intygande av ett faktum avseende en patients hälsotillstånd och/eller vård.
iordningställande av läkemedel färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering
itererat recept ett recept som enligt en anteckning gjord av förskrivaren kan expedieras på nytt med bestämda intervaller
jourhem (inom socialtjänsten:) enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot barn och ungdomar för tillfällig vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt
journal (inom socialtjänst:) den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning
Journalanteckning En journalanteckning är en journalhandling i form av en samling av kliniska patientdata som antecknas som en helhet i patientjournalen av en individuell vårdgivare, eller som genereras och registreras i patientjournalen av en medicinteknisk produkt.
Journalhandling En journalhandling är en handling som innehåller personuppgifter som är avsedda att användas för patientens vård, eller för fastställande av en persons dödsorsak, eller är en handling som redogör för patientens hälsotillstånd och upprättats på särskild blankett (till exempel utlåtande eller intyg).
kakexi progressiv förlust av muskulatur och annan kroppsvävnad beroende på en kombination av undernäring och katabolism orsakade av underliggande sjukdom
kantatjänster Kantatjänster är digitala tjänster inom social- och hälsovården. Kanta-tjänsterna används av medborgare, apotek, hälso- och sjukvården samt socialvården. Tjänsteproducenter inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården använder Kanta-tjänsterna.
katabolism metabola processer som medför nedbrytning av kroppsvävnad