Termen kommer ifrån
ÅHS
Term
generellt direktiv om läkemedelsbehandling
Termstatus
Rekommenderad
ÅHS Defintion
Ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling är ett delegeringsbeslut om läkemedelsbehandling utfärdat av läkare eller tandläkare som innebär att yrkesutbildad person får administrera läkemedel till viss patient på viss vårdavdelning utan ytterligare ordination enligt gemensamma överenskomna kriterier.
- Exempel: På akuten kan en sjukskötare ge morfin intravenöst utan ytterligare ordination när en patient kommer in med smärta vid hjärtinfarkt.