ÅHS Termbank

Termbanken innehåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom fackområdet hälso- och sjukvård. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss inom organisationen.

Termbanken grundar sig på termer som används inom hälso- och sjukvården på Åland och har sin grund i nationella begrepp, ÅHS begreppsmodell, strukturerad omvårdnadsdokumentation samt i Socialstyrelsens termer.

Term Sortera fallande Definition
riskzon område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske
råd och stöd se anmärkning
rådgivning insats i form av information och kunskap från en expert i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen
rådgivning och annat personligt stöd se anmärkning
samarbete gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift
samarbetssamtal samtal under sakkunnig ledning som syftar till att föräldrar ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge
samhällsfarlig sjukdom allmänfarlig sjukdom som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder
sammanboende som bor tillsammans med annan person
sammanhållen hemvård Sammanhållen hemvård är vård då hemsjukvård och hemtjänst samverkar kring en patient.
samordnad vård- och omsorgsplanering vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter
samordning koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större effektivitet
samråd överläggning för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt
samtycke frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller
samtyckesbeslut tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
samverkan Samverkan avser möten och diskussioner mellan parterna för att underhålla och förbättra samarbete samt uppfölja avtalsförpliktelser.
sanering åtgärd för att avlägsna farligt ämne från person, miljö eller egendom
saneringsplats för insatspersonal saneringsplats inom ett skadeområde där kontaminerad personal från insatsen saneras
sarkopeni minskad muskelstyrka och muskelmassa
satellitpatient inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten
screening systematisk undersökning av en population för att identifiera individer som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla ohälsa
sedering behandling med lugnande eller sövande läkemedel i syfte att sänka medvetandegraden
sekundärprevention förebyggande åtgärd för att
- i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem,
- förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller
- förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom
servicebostad se anmärkning
servicehändelse En servicehändelse är en vårdperiod, seriebesök eller annat vårdtillfälle, samt tillhörande aktiviteter.
signera påföra signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet